Terug naar artikelen

CMMS en Reliability-Centered Maintenance

CMMS en Reliability-Centered Maintenance

Woensdag 27 april 2022

Uitgevonden in het begin van de jaren '60 door twee Amerikaanse ingenieurs die voor United Airlines werkten op de luchthaven van San Francisco, Stan Nowlan en Howard Heap, staat het concept van Reliability Centered Maintenance (RCM) opnieuw in de belangstelling dankzij de opkomst van een nieuwe generatie CMMS-software, Computerized Maintenance Management Solutions (CMMS), die de implementatie ervan aanzienlijk vergemakkelijken door zeer nauwkeurige prestatiemeetindicatoren te bieden, indicatoren die tot dan toe ontbraken in CMMS van de oudere generatie.

TRADITIONEEL ONDERHOUD VS. Reliability-Centered Maintenance

De beste manier om de relatie tussen Reliability-Centered Maintenance (RCM) en traditionele onderhoudspraktijken samen te vatten is dat "faciliteiten en apparatuur worden geïnstalleerd en gebruikt om te doen wat de gebruikers willen dat ze doen. Onderhoud wordt uitgevoerd in een verscheidenheid van vormen om ervoor te zorgen dat faciliteiten en apparatuur blijven doen wat de gebruikers willen dat ze doen. Reliability Centered Maintenance bepaalt zeer nauwkeurig welk onderhoud moet worden uitgevoerd, welke tests moeten worden uitgevoerd en welke controles moeten worden uitgevoerd om deze onderhoudsstrategie te ondersteunen".

De resultaten van een RCM-analyse leiden bijna altijd tot diepgaande wijzigingen in het reeds bestaande preventieve onderhoud, het gebruik van op de conditie gebaseerd onderhoud, inspecties en functionele tests, en het toevoegen of schrappen van deze taken. Het zal ook leiden tot de invoering van het CMMS of de vervanging van het reeds bestaande CMMS.  Het resultaat is kostenoptimalisatie, verbeterde productiviteit, kwaliteit en verhoogde efficiëntie van onderhoudsdiensten,  

Wanneer het doeltreffend wordt gebruikt, draagt het bij tot de verbetering van de veiligheid en betrouwbaarheid van faciliteiten en apparatuur en optimaliseert het de exploitatie- en onderhoudsactiviteiten.

Er zij echter op gewezen dat RCM geen proces is dat op korte termijn voordelen oplevert, en dat degenen die het toepassen een periode van twee tot vijf jaar voor de boeg moeten hebben voordat zij er ten volle de vruchten van plukken.

DE RCM VOOR DE OPTIMALISATIE VAN ONDERHOUDSACTIVITEITEN

Het RCM is een besluitvormingsinstrument dat leidt tot wijzigingen in onderhouds- en exploitatieprogramma's. Hier volgen enkele voorbeelden:

 • De uitvoering van het RCM-besluitvormingsproces levert een voordeel op doordat een betere samenwerking tussen alle bij het proces betrokken actoren wordt bevorderd.
 • Het proces vereist dat alle vastgestelde taken ter discussie worden gesteld om hun voortgezet gebruik te rechtvaardigen of ze te verwijderen/vervangen door andere taken, waardoor een gezonde vraagstelling wordt bevorderd.
 • Het proces verhoogt het bewustzijn van de functies van de betrokken systemen, de gevolgen van het falen van deze functies en de economische aspecten van hun werking en onderhoud.

De doelstellingen van Reliability Centered Maintenance zijn het verbeteren van de betrouwbaarheid en het optimaliseren van de winstgevendheid van onderhoudsactiviteiten. Wanneer het doeltreffend wordt uitgevoerd, resulteert het in de eliminatie van onnodige onderhoudstaken en de invoering van maatregelen om omissies en tekortkomingen in onderhoudsprogramma's te corrigeren. 

DE BEGINSELEN VAN HET RCM

Het RCM-analyseproces richt zich op de functies van faciliteiten en apparatuur, de gevolgen van storingen, en maatregelen om functionele storingen te voorkomen of op te vangen. Het proces moet antwoorden opleveren op de volgende vragen en een effectief antwoord daarop :

 • Wat zijn de functies van de voorziening?
 • Wat zijn de prestatienormen van de faciliteit?
 • Hoe schiet de voorziening tekort in het vervullen van haar functies?
 • Wat zijn de oorzaken van elk functioneel falen?
 • Wat gebeurt er wanneer elk falen zich voordoet?
 • Waarom is elk falen belangrijk?
 • Wat kan er worden gedaan om elk falen te voorspellen of te voorkomen?

EEN RCM-PROJECT LEIDEN

RCM is geen op zichzelf staand proces, het moet een integraal onderdeel zijn van onderhoudsoperaties en -programma's. De invoering van het RCM-proces brengt veranderingen in gevestigde processen en werkstromen met zich mee. Een succesvolle invoering van deze veranderingen vereist dat het management zijn betrokkenheid bij de veranderingen aantoont, mogelijk in de vorm van een beleidsverklaring en persoonlijke betrokkenheid, en dat stappen worden ondernomen om de betrokkenheid van degenen die bij de veranderingen betrokken zullen zijn of er de gevolgen van zullen ondervinden, vast te stellen. 

De invoering van de RCM-methode verloopt het vlotst wanneer zij wordt toegepast als een bottom-up of van onderaf komend proces, waarbij diegenen worden betrokken die rechtstreeks werken bij de exploitatie en het onderhoud van faciliteiten en apparatuur.

Voorbereiding

De voorbereidende fase bestaat uit een aantal stappen die in essentie bestaan uit het selecteren van de te analyseren systemen en het verzamelen van de voor de analyse benodigde gegevens. Bovendien moeten de basisregels of -criteria worden vastgesteld die bij het selectie- en analyseproces zullen worden gehanteerd. Bijvoorbeeld, belangrijke veronderstellingen, kritieke evaluatiecriteria, niet-kritieke evaluatiecriteria, en de instelling van een beoordelingsproces. Het gebruik van een CMMS om al deze informatie te verzamelen, modelleren en vast te leggen zal in deze fase van het project van cruciaal belang zijn. 

De stappen kunnen als volgt worden samengevat:

 • Selectie van systemen
 • Selectie van kriticiteit/niet-kriticiteitscriteria
 • Verwerving van documentatie en apparatuur
 • Interviews met fabriekspersoneel

Analyse

Zodra de systemen voor analyse zijn geselecteerd en de voorbereidingen zijn voltooid, kan de analyse beginnen. Ervaring in het analyseproces is belangrijk om tot een volwassen besluitvorming te komen. Deze ervaring kan worden gevonden op de onderhoudsafdeling of kan worden opgedaan bij deskundige consultants die op dit gebied zijn gespecialiseerd. 

De gegevens in de informatiesystemen, in dit geval CMMS, zijn essentieel maar niet voldoende en moeten altijd worden aangevuld met de ervaring die is opgedaan door de technische diensten in het veld.  Daarom is het van essentieel belang dat personeel met plaatselijke ervaring op het gebied van exploitatie en onderhoud bij het analyseproces wordt betrokken.

De eerste stap in het analyseproces is de samenstelling van het projectteam dat over de vaardigheden, kwalificaties en ervaring beschikt om de taak uit te voeren. De analyse bestaat uit de volgende stappen:

 • Identificatie van systeemfuncties
 • Analyse van functionele storingen
 • Identificatie van apparatuur
 • Identificatie van storingswijzen
 • Identificatie van de effecten van storingen
 • Bepaling van de kriticiteit van de betrokken componenten

Taakselectie

Zodra de analyse is voltooid, bestaat de volgende stap in het proces uit het toewijzen van onderhoudstaken aan elk systeem en elke uitrusting die in het analyseproces zijn geïdentificeerd, op basis van hun toegewezen belang en kritisch niveau. Deze stap bestaat uit het vaststellen van de meest kosteneffectieve manier om de doelstellingen op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid, milieu en economie te verwezenlijken.

Het proces van taakselectie maakt gebruik van verschillende vormen van logische besluitvorming. De resultaten kunnen omvatten :

 • Preventief onderhoud
 • Voorwaardelijk onderhoud
 • Inspectie en functionele tests
 • "Run to failure"-strategie voor minder kritische componenten

Deze resultaten worden vervolgens geregistreerd en vastgelegd in de CMMS-software in de vorm van onderhoudsplannen. De geselecteerde softwareoplossing moet enerzijds een mobiele oplossing kunnen bieden waarmee technici gemakkelijk gegevens in het veld kunnen verzamelen, en anderzijds een oplossing om deze informatie te aggregeren en op te vragen in de vorm van relevante KPI's, Key Performance Indicators.

Vergelijking met de huidige onderhoudsstatus

Zodra de taakselectie is voltooid en geëvalueerd, worden de aanbevelingen uit het selectieproces vergeleken met de huidige onderhoudspraktijken. Het doel van deze vergelijking is vast te stellen welke wijzigingen in het onderhoudsprogramma noodzakelijk zijn en wat de gevolgen zijn voor zowel de betrokken personele als materiële middelen.

De resultaten van de analyse zullen leiden tot een wijziging van het onderhoudsprogramma. Het is belangrijk dat deze wijzigingen verenigbaar zijn met de onderhoudsfilosofie van het bedrijf en met de wettelijke en sociale verplichtingen. Daarom is het van belang dat zowel het proces als de resultaten aan een eindbeoordeling worden onderworpen.

TRACEERBAARHEID EN VOORTDURENDE VERBETERING

RCM moet deel uitmaken van een programma dat zich voortdurend aanpast en verbetert. De resultaten van het analyseproces en de tenuitvoerlegging van de aanbevelingen zullen een langetermijneffect hebben op de doeltreffendheid van de exploitatie- en onderhoudsprogramma's. Het is derhalve van essentieel belang dat alle beslissingen, de beginselen die tot deze beslissingen hebben geleid en de actoren die aan de ontwikkeling ervan hebben deelgenomen, op doeltreffende wijze worden geregistreerd, zodat deze informatie beschikbaar is voor degenen die latere herzieningen zullen moeten uitvoeren en verantwoordelijk zullen zijn voor de aanpassing van de oorspronkelijk ontwikkelde onderhoudsstrategie in de toekomst.

CONCLUSIE

Betrouwbaar materieel moet gedurende lange tijd in perfecte staat blijven en niet defect raken. Het onverwacht optreden van pannes is inderdaad een belangrijke oorzaak van verminderde prestaties van een onderneming, met name in de industriële sector waar de permanente beschikbaarheid van produktiemiddelen een grote uitdaging vormt. Deze pannes, die te wijten zijn aan diverse oorzaken, zoals verkeerd gebruik, onderhoud en inefficiënte operationele handelingen, moeilijke werkomstandigheden, kunnen grotendeels worden voorzien en vermeden met behulp van een aangepast RCM-programma. Door een gedetailleerde analyse van mogelijke systeemstoringen, de kriticiteit ervan en de kans dat ze zich voordoen, kunnen de belangrijkste factoren worden geïdentificeerd die de werking en de prestaties van de apparatuur beïnvloeden. Deze analyse, gekoppeld aan een kosten-batenanalyse, zal zorgen voor de optimalisering van preventieve, conditionele en zelfs curatieve onderhoudsplannen. Een software voor onderhoudsbeheer of CMMS met functionaliteiten die in staat is het deskundig team tijdens de analysefasen te begeleiden en vervolgens aan het technisch onderhoudsteam de uit te voeren interventies te leveren, via een perfect aangepaste planning, is een van de sleutelfactoren van het succes van een dergelijk project.

 

Het is overigens onze ambitie om een ongeëvenaarde gebruikerservaring te bieden. Bekijk het meteen: probeer CMMS gratis uit. Binnen 2 minuten, de tijd die nodig is om je account aan te maken, ontdek je wat het nieuwste is in deze categorie van software.

U kunt ook profiteren van een demonstratie onder leiding van een van onze consultants: boek een videoconferentie

Goede ontdekking en tot ziens!

Terug naar artikelen