Terug naar artikelen

CMMS en onderhoud van windturbines

CMMS en onderhoud van windturbines

Zondag 25 december 2022

Als u een windmolenpark bezit, wekt u elektriciteit op uit de wind, helpt u de vervuiling te verminderen en ontwikkelt u een efficiënte groene oplossing. De eerste elektrische windturbines verschenen historisch in de vorm van windmolens in het Midden-Oosten rond het jaar 600, en aan het eind van de 19e eeuw in de Verenigde Staten dankzij de uitvinder Charles Francis Bush. Ondanks de dominantie van de fossiele brandstoffen die we uit de 20e eeuw hebben meegekregen, wordt windenergie vandaag de dag steeds belangrijker in onze samenleving, dankzij uw investering.

Om uw werking te vergemakkelijken en uw activa optimaal te onderhouden, is het essentieel te vertrouwen op de nieuwste generatie CMMS. CMMS staat voor Computerised Maintenance Management System (geautomatiseerd onderhoudsbeheersysteem). Een onderbreking van enkele uren in de werking van een windturbine, of een verlies van productie kan zeer snel aanzienlijke financiële gevolgen hebben. Hoe kunt u een CMMS-tool opnemen in uw windenergieproductieactiviteit? Wat zijn de voordelen en baten op korte, middellange en lange termijn? In dit artikel bekijken we hoe CMMS kan worden gebruikt in de windenergiesector.

DE SECTOR WINDENERGIE

Windenergie is een van de hernieuwbare oplossingen om de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd terug te dringen. In tegenstelling tot fossiele brandstoffen, die bijdragen tot de opwarming van de aarde, de vernietiging van talrijke ecosystemen en de luchtverontreiniging, zijn hernieuwbare energiebronnen zoals windturbines een van de duurzame oplossingen voor de toekomst van onze planeet.

In Europa is het aandeel van windturbines tussen 2010 en 2020 aanzienlijk toegenomen. We zijn in slechts 10 jaar tijd van 84.920 MW naar 207.747 MW gegaan. Volgens een Amerikaanse studie van de National Science Foundation zou met de installatie van vier miljoen windturbines in 2030 aan de helft van de energiebehoefte van de wereld kunnen worden voldaan, met minimale gevolgen voor het milieu. Met zowel offshore- als onshore-installaties is Europa een van de regio's met de grootste geïnstalleerde windenergiecapaciteit ter wereld.

Ondanks het potentieel is het belangrijk dat men zich bewust is van de uitdagingen waarmee de windindustrie bij haar opkomst wordt geconfronteerd. Het binnendringen van windmolenparken in natuurgebieden kan negatief worden beoordeeld, zodat een harmonieuze coëxistentie tussen de plaatselijke bevolking, wilde dieren en windturbines moet worden bevorderd. Een optimale plaatsing verhoogt de inzet van allen en vermindert de geluids- en golfimpact van windturbines op het milieu, zowel offshore als onshore. Nieuwe ontwerpen en regelingsstrategieën voor windturbines kunnen het resultaat zijn van het werk van allen. Deze mogelijkheden bieden nog steeds een mooie toekomst voor deze opkomende sector.

Dus als u een professional bent op het gebied van windenergie of ermee wilt beginnen, is investeren in windmolenparken de juiste keuze om de planeet te helpen. Wind is een veilige en duurzame hulpbron die erop wacht te worden geëxploiteerd. Om deze activiteit doeltreffend te laten zijn, zullen wij samen het belang bestuderen van een goed onderhoud van de activa en bijgevolg van een succesvolle CMMS-software.

ONDERHOUD VAN WINDTURBINES

Om een efficiënt resultaat uit een windpark te halen, heeft het onderhoud van de uitrusting een grote invloed op alle aspecten van de productie: rentabiliteit, veiligheid, naleving van de milieuvoorschriften, levensduur van de activa en consumentenvertrouwen.

De drie belangrijkste onderdelen die regelmatig moeten worden onderhouden zijn de tandwielkast, de generator en de turbinebladen. Deze onderdelen maken 80% uit van de totale onderhoudskosten van de windturbine, wat een aanzienlijk percentage is. Het onderhoud kan duur uitvallen door de voertuigen en vaartuigen die nodig zijn om de afgelegen locaties van de meeste windparken te bereiken en door de hoogtesystemen om de onderdelen te bereiken. Weersomstandigheden kunnen ook leiden tot storingen, onderhoudsproblemen en langdurige stilstand.

De massieve configuratie van de turbines en de duizenden delicate bewegende onderdelen, die specifiek onderhoud vereisen, kunnen de onderhoudsfase bemoeilijken. Een verkeerde beweging kan zeer snel een instorting veroorzaken.

Geconfronteerd met al deze uitdagingen hebt u twee keuzes: alleen onderhoud uitvoeren wanneer dat nodig is of preventief onderhoud uitvoeren. De eerste aanpak is de duurste en resulteert in een verkorting van de levensduur van uw activa en veel ongeplande interventies. De tweede aanpak zou echter evenmin helpen om het aantal defecten te verminderen. Maar hoe grijp je intelligent in op een windturbine?

Als gevolg van deze bevindingen integreert de windindustrie nu steeds vaker oplossingen op basis van het Internet of Things (IoT) en kunstmatige intelligentie om de prestaties van activa te verbeteren. Systemen voor conditiebewaking en voorspellende analyses zijn bijzonder waardevol wanneer kritieke problemen moeten worden gesignaleerd.

Om de belangrijkste onderhoudsproblemen van de sector, zoals de hoge kosten, het gebrek aan historische gegevens en het tekort aan gekwalificeerde O&M-technici (Operations and Maintenance), aan te pakken, heeft de windenergiesector behoefte aan een efficiënt onderhoudsprogramma. Dit betekent een modern CMMS dat is afgestemd op de specifieke behoeften van de industrie, flexibel is om te evolueren, en is ontworpen om te worden aangesloten op alle ERP- en sensortechnologieën.

Storingen voorkomen in plaats van turbines tot stilstand te laten komen, is de enige manier om ongeplande storingen van onderdelen die tot stroomonderbrekingen leiden, tot een minimum te beperken. De invoering van een betrouwbaar CMMS is daarom de eerste en belangrijkste stap in het monitoren en voorspellen van deze storingen.

DE BIJDRAGE VAN CMMS AAN WINDENERGIE 

Laten we eerst in herinnering brengen dat CMMS een computerondersteund onderhoudsbeheersysteem is. Dit instrument moet een integrerend deel uitmaken van de bedrijfscultuur om functioneel te zijn. Hoewel de integratie van het gebruik ervan aanvankelijk veel veranderingen in uw organisatie kan veroorzaken en door uw werknemers als een verstoring kan worden ervaren, wordt CMMS al snel een belangrijke troef bij het bereiken van kritieke doelstellingen, vooral in windkrachtcentrales.

Het beheer en de exploitatie van historische gegevens van uw activa zijn grote bijdragen van het CMMS. De prestaties van uw apparatuur worden geëvalueerd en u krijgt gegevens over de status van machines, reserveonderdelen en mogelijke toekomstige storingen. Het doel is de onderhoudskosten aanzienlijk te verminderen.

Dit zal ertoe leiden dat uw technische teams de nodige gegevens kunnen opvragen zodra zij die nodig hebben, voor analyse en besluitvorming naar gelang van de ondervonden en geëvalueerde problemen. Met een goed preventief en predictief onderhoudsprogramma kunt u dus de missies van uw werknemers correct plannen. Door parameters en KPI's (Key Performance Indicators) te identificeren en frequent te meten, kunt u de duurzaamheid van uw activa en uw bedrijf waarborgen.

CONCLUSIE

Door storingen in windturbineonderdelen te voorspellen aan de hand van conditiebewakingsgegevens, kunt u uw rendement op investering verhogen en uw strategie voor upgrades en modernisering van apparatuur beter plannen. Een goed CMMS-systeem is schaalbaar en zal de levensduur van uw windmolenpark verlengen, uw voorraad reserveonderdelen optimaliseren en de efficiëntie van uw werknemers op het gebied van planning en kosten verhogen door kostbare ongeplande stilstand te voorkomen.

Door een CMMS in te voeren, uw medewerkers voortdurend op te leiden en uw bedrijfsmiddelen van kunstmatige intelligentie te voorzien, kunt u beter op problemen anticiperen en uw activiteiten en diensten verder ontwikkelen. Uw onderhoud zal dus veel verder gaan (en voorschrijfbaar worden).

Om te ontdekken hoe CMMS een essentiële bondgenoot is van hernieuwbare energieën, nodigen wij u uit de artikelen te lezen :

 

Terug naar artikelen