Terug naar artikelen

CMMS en duurzame ontwikkeling, bondgenoten in het behoud van het milieu

CMMS en duurzame ontwikkeling, bondgenoten in het behoud van het milieu

Dinsdag 15 maart 2022

Ecologie en milieubehoud staan al tientallen jaren in het middelpunt van de belangstelling van de burgers. Statistische gegevens tonen aan dat de menselijke activiteit, ongeacht de sector, dringend onder controle moet worden gebracht om te hopen dat de levensduur van de hulpbronnen van de aarde kan worden verlengd. Dus hoe kunnen CMMS en duurzame ontwikkeling worden gecombineerd om de industriële ecologie te optimaliseren?

Van de vele toepassingsgebieden van CMMS maakt duurzame ontwikkeling een ongekende groei door. Laten we eens kijken naar dit spannende onderwerp.

Hoe kan CMMS het milieu helpen?

De uitdaging van CMMS-software is een onderneming in staat te stellen haar organisatie en prestaties te verbeteren. De software optimaliseert de onderhoudsbeheerprocessen in gebouwen en op uitrustingen. Daarom is de CMMS-oplossing ideaal voor elke industriële activiteit. Deze prestatieverbetering kan echter ook worden bereikt in verband met de bescherming van het milieu. Industriële ecologie maakt het dus mogelijk CMMS te gebruiken om bij te dragen tot duurzame ontwikkeling.

De uit te voeren acties met betrekking tot duurzame ontwikkeling zijn de volgende:

  • Vermindering van het gebruik van hulpbronnen, met name energie
  • Beperking van de afvalproductie
  • Vermindering van de ecologische voetafdruk door het vermijden van afval

Eén voorbeeld illustreert dit perfect: CMMS en het onderhoud van windturbines.

De bijdrage van Facility Management aan de ecologie

Bedrijven worden zich steeds meer bewust van hun verantwoordelijkheid ten aanzien van het milieu. De meeste van hen hebben in hun routekaart de vermindering van hun effect op de ecologie opgenomen. In het bijzonder de levensduur van hun uitrusting en de gebouwen waarin ze zijn ondergebracht. Vermindering van hun energieverbruik wordt vergemakkelijkt door het gebruik van facility management. Dankzij dit concept leveren bedrijven inspanningen om hun productieafval te verminderen. Zij gebruiken zoveel mogelijk producten met een lage koolstofvoetafdruk en gebruiken ook het CMMS-instrument voor het preventieve onderhoud van hun installaties. Dankzij facility management wordt het technisch onderhoud van apparatuur en gebouwen dus gekoppeld aan de kwaliteit van het milieu. Deze verbeteringen zijn bijvoorbeeld te zien in het CMMS voor het onderhoud van thermodynamische zonne-energiecentrales.

Oplossingen voor de milieusector

Net als het CMMS voor het onderhoud van methaniseringsinstallaties, heeft de milieusector CMMS-oplossingen nodig om zijn koolstofvoetafdruk te helpen verkleinen. Methaniseringsinstallaties gebruiken biomassa, afkomstig van composteerbaar afval en zuiveringsslib, als grondstof. Ze zetten het om in biomethaan. Bedrijven in de afvalrecyclingsector ontwikkelen zich steeds meer. Het hoofdidee is afval terug te winnen om bij te dragen tot de circulaire economie. De talrijke installaties in deze methanisatiegebouwen vereisen een modern CMMS om het onderhoud van ketels, pompen en andere wisselaars te garanderen. Dit alles moet gebeuren met respect voor de veiligheid en de serviceteams die aan de installaties werken.

CMMS voor een beter beheer van het energieverbruik

Het werk van ondernemingen is tegenwoordig sterk gericht op het zoeken naar prestaties. Dit is ook het geval op het gebied van de ecologie. Zij zijn voortdurend op zoek naar de kleinst mogelijke koolstofvoetafdruk. Om dit te bereiken, hebben zij toegang tot talrijke hefbomen voor actie dankzij CMMS.

  • Richt een organisatie op die energie wil besparen
  • Hun verbruik van energie, water en grondstoffen voortdurend in het oog houden. Als de CMMS-software een afwijking detecteert, wordt een waarschuwing gestuurd naar de met het onderhoud belaste ingenieur om de nodige interventies uit te voeren
  • De uitstoot van broeikasgassen verminderen
  • Een betere afstelling van de installaties voor een optimale werking van de apparatuur

In het algemeen bestaat de rol van de onderhoudsteams erin een proactieve houding aan te nemen ten aanzien van de installaties. CMMS voor het onderhoud van hydro-elektrische stuwdammen maakt het bijvoorbeeld mogelijk de levensduur van deze structuren te verlengen. Uiteraard is het de bedoeling een evenwicht te handhaven in de dierlijke (vissen) en plantaardige (waterplanten) ecosystemen.

Andere energieën voor duurzame ontwikkeling

Ook al denken we er niet als zodanig aan, in tegenstelling tot wind- of zonne-energie, die onmiddellijk in ons opkomen, is de nucleaire industrie een essentiële hefboom voor de verwezenlijking van de door de Verenigde Naties (VN) vastgestelde doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling. Kerncentrales hebben slechts een beperkte invloed op de opwarming van de aarde en de milieuverontreiniging (afgezien van eventuele ongevallen, reden waarom het onderhoud en de veiligheid van nucleaire installaties een prioriteit moeten zijn). Hetzelfde geldt voor de energie die wordt opgewekt door geothermische centrales.

CMMS, een beheersinstrument voor projecten in de circulaire economie

Het principe van de circulaire economie is het gebruik van natuurlijke hulpbronnen om goederen te vervaardigen. Deze worden vervolgens verbruikt tot het einde van hun levensduur. Het afval dat bij de verwijdering ervan ontstaat, kan worden gerecycleerd. Na recycling kan het opnieuw worden gebruikt als grondstof voor de vervaardiging van nieuwe producten. De opwaartse spiraal die zo ontstaat, kan worden versterkt door een efficiënt CMMS, zoals het CMMS en het onderhoud van zonnepanelen. De onderdelen van een zonnepaneel worden nu immers voor meer dan 94% gerecycleerd. Dankzij de historische gegevens die door de CMMS-software worden geregistreerd, kan voorspellend onderhoud worden uitgevoerd. Hierdoor kan het optreden van technische storingen worden voorkomen. Het doel is altijd de productiestops en dus de kostenstijgingen te beperken.

Yuman.io biedt zijn CMMS-software ook op andere gebieden dan duurzame ontwikkeling aan... Hier zijn de andere sectoren waarin wij aanbieden.

 

 

Terug naar artikelen