Terug naar artikelen

Geen CMMS? De hoofdpijn van het liftreglement

Geen CMMS? De hoofdpijn van het liftreglement

Woensdag 01 april 2020

Wie heeft er niet een beetje angst gevoeld bij het instappen in een lift? Wie heeft er niet vastgezeten in een lift? De lift wordt beschouwd als het eerste vervoermiddel, voor de auto, het vliegtuig of de trein, en wordt elke dag door honderden miljoenen mensen gebruikt en is een integraal onderdeel van ons dagelijks leven.

> Waarom een CMMS voor vastgoedonderhoud?

Een noodzaak die dit transportmiddel aan belangrijke preventieve onderhoudsvoorschriften onderwerpt om de veiligheid van de gebruikers te waarborgen door storingen of andere technische problemen te vermijden. Wat zijn de wettelijke verplichtingen waaraan liftexploitanten moeten voldoen? Hoe organiseren ze zich om aan die eisen te voldoen? Waarom is een CMMS noodzakelijk?

Frankrijk en België hebben samen een totaal van 635.000 liften, 550.000 in Frankrijk en 85.000 in België. Deze cijfers weerspiegelen de vele reizen die met dit "vervoermiddel" worden gemaakt. Maar zoals elke technische uitrusting kan een lift, wanneer deze niet regelmatig wordt onderhouden, defect raken, wat ongemak en ongemak voor de gebruikers veroorzaakt en in sommige gevallen zelfs in gevaar brengt. 

De belangrijkste storingen die zich voordoen zijn over het algemeen het gevolg:

 • Lift overbelasting
 • Gebruiksfrequentie die leidt tot voortijdige slijtage van de deuren, die continu openen en sluiten, en die terugkerende verstoppingen veroorzaken
 • Problemen in verband met elektronische kaarten
 • Problemen in verband met vandalisme 

Om de frequentie van deze storingen te verminderen en om incidenten met veel ernstigere gevolgen te voorkomen, zijn de liftbedieners onderworpen aan een strikte wetgeving inzake de controle en het onderhoud van de apparatuur waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Anders krijgen zij aanzienlijke financiële sancties opgelegd en zijn zij civiel- en strafrechtelijk aansprakelijk in geval van een ongeval.

In dit artikel gaan we dieper in op de regelgeving die in Frankrijk en België is vastgesteld en die representatief is voor de regelgeving op Europees niveau.

Regelgeving in België 

België is van mening dat niet alleen oude liften een gevaar vormen. Moderne apparatuur brengt ook risico's met zich mee voor de veiligheid van de gebruikers als er geen onderhoud plaatsvindt.  

Het Koninklijk Besluit van maart 2003 verplicht de eigenaar of beheerder van de lift om het materiaal te onderhouden met het oog op een veilige dienstverlening, door middel van de volgende verplichtingen:

 • Regelmatig preventief onderhoud uitvoeren door een gespecialiseerd bedrijf 
 • Regelmatig preventieve inspecties uitvoeren door een externe dienst voor technische inspecties 
 • Voer elke tien jaar een risicoanalyse uit. 
 • Voer, indien nodig, moderniseringswerk uit
 • Opstellen en bijhouden van een register van documenten met betrekking tot onderhoud, inspecties, modernisering, en toegankelijk voor alle partijen. 

Preventief onderhoud wordt ten minste twee keer per jaar uitgevoerd en houdt rekening met de volgende punten: 

 • Verificatie van het bestaan van het veiligheidsdossier en controle van de verplichte informatie
 • Controle van de toestand en de werking van de veiligheidsvoorzieningen, de besturingsapparatuur en de verlichting
 • Controle van de toestand van de toegang, kabels, zekeringen, stekkers, remmen, ventilatieopeningen, machines, enz 
 • Controle van het slot en de deurcontacten 

In ieder geval moet de persoon die verantwoordelijk is voor de lift een onderhoudsdienstverlener inschakelen voor het onderhoud van het apparaat en een externe serviceorganisatie voor de technische inspectie van de lift (SECT). 

Technische controle door een externe dienst voor technische controle

Volgens het Koninklijk Besluit van 2 maart 2003 moet de technische keuring van een lift worden uitgevoerd door een SECT, een onafhankelijke instantie die door de Belgische autoriteiten is erkend en die om de tien jaar een risicoanalyse uitvoert.  

Het voert ook systematisch een inspectie uit na transformatie of modernisering van het apparaat. In geval van niet-conformiteit die op de apparatuur wordt aangetroffen, kan de deskundige een verzoek om correctie in werking stellen. Dit zal worden uitgevoerd door een onderhoudsdienstverlener in overeenstemming met de door de SECT overeengekomen termijnen.

Onderhoud door een onderhoudsdienstverlener

Voor het gespecialiseerde bedrijf dat belast is met het technisch onderhoud, kan de beheerder kiezen tussen een ISO-gecertificeerd onderhoudsbedrijf of niet. De ISO 9001-certificering getuigt van de kwaliteit van het gebruikte managementsysteem en van het vermogen van dit bedrijf om een liftonderhoudsdienst te leveren die voldoet aan de eisen. Deze keuze wijzigt dus de regeling voor de minimumfrequentie van de door het ECTS uitgevoerde preventieve inspecties. 

Als de externe dienstverlener ISO-gecertificeerd is, moet het apparaat om de 6 maanden worden geïnspecteerd. Als het bedrijf echter niet ISO-gecertificeerd is, is het aan de eigenaar of de beheerder van de lift om het apparaat om de 3 maanden te inspecteren. 

Regelgeving in Frankrijk

De Franse Lift Federatie schat dat een lift 100 miljoen keer per dag gebruikt wordt, wat overeenkomt met een miljoen kilometer. Het gemiddelde aantal technische storingen is drie per jaar. Een cijfer dat laag lijkt en toch al te hoog is als we bedenken dat het een kwestie van persoonlijke veiligheid is.

Na een aantal dodelijke ongevallen in 2001-2002 heeft de Franse regering de onderhoudsverplichtingen voor lifteigenaren aangescherpt. De regelgeving is vastgelegd in artikel 79 van de wet van 2 juli 2003 betreffende de ruimtelijke ordening en de huisvesting, met als doel de veiligheid van de bestaande apparaten te verbeteren en de controle en het onderhoud ervan te waarborgen. Zo zijn de eigenaars van de liften - zoals geciteerd door het Ministerie van Territoriale Cohesie en Betrekkingen met de lokale overheden - verplicht: 

 • Voer binnen vijftien jaar veiligheidswerkzaamheden uit aan apparatuur die vóór 24 augustus 2000 is geïnstalleerd
 • Het aangaan van een onderhoudscontract met een minimale inhoud en waarbij de verantwoordelijkheden van elke partij worden verduidelijkt
 • Voer periodiek een technische inspectie van het apparaat uit om de goede werking en de conformiteit ervan te controleren

In september 2004 heeft het decreet n°2004-964 de door de wet van 2 juli 2003 vereiste veiligheidsmaatregelen aangevuld met de gedetailleerde lijst van de moderniseringswerken van de liften die in drie periodes van vijf jaar, eindigend in juli 2018, moeten worden uitgevoerd. Dit decreet specificeert in het bijzonder:

 • De verplichting om een onderhoudscontract af te sluiten met een bij decreet vastgestelde minimuminhoud. De verantwoordelijkheden van elke partij worden verduidelijkt 
 • De verplichting om periodiek een technische inspectie van het toestel uit te voeren om de goede werking en de conformiteit ervan te kunnen controleren. Ook moet er een lijst worden opgesteld van de documenten die ter beschikking van de technische controleur worden gesteld, een lijst van technische controlepunten, de procedures voor het uitvoeren van de controle, een jaarverslag van de controles die door elke controleur worden uitgevoerd, enz

Het is dan in het artikel R 125-2 van de code van de bouw en de woning dat we deze verplichtingen van de frequenties van het onderhoud en de technische controle zullen vinden.

Technische inspectie door een liftinspectiebedrijf

In Frankrijk moet de technische controle van de apparatuur om de 5 jaar worden uitgevoerd. Externe bedrijven voeren deze inspecties uit en kunnen bij ontdekking van een defect besluiten de apparatuur tijdelijk stil te leggen of zelfs het gebruik ervan strikt te verbieden. Vervolgens zijn de onderhoudsbedrijven verplicht om het correctieve onderhoud uit te voeren binnen een termijn die afhankelijk is van de aard van het geconstateerde probleem, een termijn die door de deskundige van de technische inspectie-instelling is vastgesteld. 

Onderhoud door een onderhoudsdienstverlener 

Het onderhoudscontract garandeert het onderhoud van de liften door de uitvoering van periodieke controles, waarvan de frequentie wettelijk is vastgelegd: 
 
 • Het controleren van de lift op een goede werking om de 6 weken:
  • Deurautomatisering
  • Status van de liftbesturing
  • Verlichting
  • Machines
  • Noodoproeptoets, telefonie
  • Status van de lichten
  • Vervanging van onderdelen die het nodig hebben
 • Controle en controle van de toestand van de kabels om de 6 maanden
 • Het testen van het parachutesysteem één keer per jaar

Wat zijn dan de verschillen tussen deze twee verordeningen?

Indien het algemene principe van het gebruik van 2 externe bedrijven, namelijk de instandhouder en een extern controlebureau, en indien de onderhouds- en bijbehorende controleacties vergelijkbaar zijn tussen de 2 landen, verschilt de frequentie waarmee ze moeten worden uitgevoerd sterk:

 • Voor technische inspecties:
  • In België: om de 10 jaar
  • In Frankrijk: om de 5 jaar
 • Voor preventief onderhoud:  
  • In België: twee keer per jaar als de onderhouder ISO 9001 gecertificeerd is (anders 4 keer per jaar)
  • In Frankrijk: elke 6 weken, of 8,6 keer per jaar, dankzij de Franse wetgever 🙄 

In beide landen zijn lifteigenaren onderworpen aan strenge regels om de veiligheid van deze installaties te waarborgen. Daarom moeten onderhoudsbedrijven, om aan deze verplichtingen te voldoen, zichzelf uitrusten met CMMS-oplossingen die hen in staat stellen de installaties optimaal te bewaken en hun onderhoudsplan gemakkelijk te organiseren.

CMMS essentieel voor volledige naleving van de regelgeving

Aanbieders van onderhoudsdiensten in het algemeen, en ascenoristen in het bijzonder, zijn onderworpen aan wettelijke verplichtingen die kunnen leiden tot financiële sancties of zelfs strafrechtelijke aansprakelijkheid in geval van niet-naleving.

Zij zijn daarom verplicht een nauwkeurig preventief onderhoudsplan voor liften op te stellen. Het definiëren van gedetailleerde onderhoudsbereiken en hun periodiciteit. Het organiseren van alle acties die moeten worden uitgevoerd op de geïnstalleerde basis. Om perfect op de hoogte te zijn van de termijnen voor het uitvoeren van de interventies. Om de reserveonderdelen te kunnen leveren die nodig zijn voor de reparatie of vervanging van mogelijk defecte onderdelen.

Het is gemakkelijk te begrijpen dat zonder een perfect aangepast CMMS, deze organisatorische doelstellingen bijzonder moeilijk te bereiken zullen zijn.

Als het bedieningsbedrijf een probleem opmerkt, kan de lift worden stilgelegd en het gebruik ervan worden verboden totdat de noodzakelijke werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Daarom ondersteunt een moderne oplossing CMMS dagelijks professionals in deze sector. De centralisatie van de gegevens over de apparatuur geeft een overzicht van het liftmanagement en maakt het dus mogelijk om:

 • Het delen van een gecentraliseerde database: basis van geïnstalleerde apparatuur
 • Het maken van een geschiedenis van de sites, hun uitrusting en vroegere interventies, dankzij het verzamelen van informatie uit het veld
 • Beheer de levering van reserveonderdelen die nodig zijn voor alle interventies
 • Het plannen van preventieve interventies maar ook het optimaliseren van curatief onderhoud 
 • Het beheer van de technici verbeteren 
 • Vergroting van de transparantie door verbetering van de communicatie met cliënten en met audit- en controlekantoren
 • Analyserapporten opstellen die voor alle partijen toegankelijk zijn

Hierdoor wordt het volgen van de apparatuur geoptimaliseerd en kan het preventieve onderhoudsplan worden gedefinieerd. Een strategie die garant staat voor:

 • Veiligheid en beschikbaarheid van de installatie op lange termijn door vermindering van het aantal storingen
 • Kwaliteit van de ontvangst en comfort voor de gebruikers 
 • Vermindering van de onderhoudskosten: "just in time" interventie en optimalisatie van de preventieve/curatieve ratio
 • Coördinatie en verbetering van de voordelen op basis van feedback

De verplichtingen op het gebied van conformiteit, onderhoud en technische controle van de door de geldende regelgeving voorgeschreven apparatuur die in de onderhoudsplannen van de liften zijn vastgelegd en geparametreerd, zorgen er dus voor dat de onderhoudsbezoeken op de juiste data automatisch worden geactiveerd en gepland. Deze door CMMS aangeboden automatismen zorgen ervoor dat de onderhouder perfect op de hoogte is van deze contractuele verplichtingen.

De verantwoordelijke technici hebben via de mobiele CMMS-toepassing rechtstreeks toegang tot alle informatie die nodig is voor het goede verloop van de interventie en in het bijzonder tot de lijst van verplichte acties, afhankelijk van het uit te voeren onderhoudsbezoek. Het enige wat ze hoeven te doen is de uitgevoerde acties af te vinken naarmate hun bezoek vordert. De informatie wordt in real time teruggekoppeld. Er is geen herintreding nodig. De beheerder en de eigenaar worden direct op de hoogte gesteld van de succesvolle afronding van het onderhoud.

Het verlaten van een permanente probleemoplossingsmodus dankzij een langetermijnstrategie van preventief onderhoud via een CMMS-oplossing zal het comfort, de veiligheid en de tevredenheid van de gebruikers garanderen, evenals de naleving van de geldende normen en wetgeving.

Onderhoudsdienstverleners, liftbedieners, eigenaren, gebouwbeheerders: CMMS belooft u dat uw apparatuur nu in overeenstemming zal zijn met de voorschriften en dat het naleven van de voorschriften voor u niet langer een bron van stress zal zijn.

Het is overigens onze ambitie om een ongeëvenaarde gebruikerservaring te bieden. Bekijk het meteen: probeer CMMS gratis uit. Binnen 2 minuten, de tijd die nodig is om je account aan te maken, ontdek je wat het nieuwste is in deze categorie van software.

U kunt ook profiteren van een demonstratie onder leiding van een van onze consultants: boek een videoconferentie

Goede ontdekking en tot ziens!

 

📰 U zult ook geïnteresseerd zijn in het lezen van :

 

 
 
 
Terug naar artikelen