Terug naar artikelen

De controle van de jaarrekeningen in Zwitserland

De controle van de jaarrekeningen in Zwitserland

Donderdag 17 maart 2022

Op het gebied van de boekhouding verwijst de controle van de rekeningen naar een geheel van boekhoudkundige handelingen die worden verricht bij de opstelling van de balans. Zij bestaat in een controle van de conformiteit en de juistheid van de verschillende boekhoudkundige balansen van de onderneming. Ondernemingen voeren één keer per jaar een audit uit, precies aan het eind van het boekjaar. Wat moet u weten over de doelstellingen van een audit en de soorten audits die er bestaan? Lees dit artikel om erachter te komen.

Het doel van de controle

Het hoofddoel van de controle is alle balansen in de rekeningen van de onderneming te controleren om na te gaan of alles in orde is. De accountant kan dus een definitief oordeel geven over de toestand van het vermogen van de onderneming aan het einde van het boekjaar.

De controle wordt verricht volgens de wettige boekhoudkundige regels van het land waar de vennootschap is gevestigd. Zij kan ook door de onderneming zelf worden uitgevoerd indien zij over gekwalificeerd personeel beschikt (boekhoudkundige dienst, directie).

De twee soorten audits

Gewone audit

Ondernemingen die aan een gewone accountantscontrole worden onderworpen, zijn ondernemingen die aan welbepaalde criteria voldoen. Zij moeten onder meer aan de volgende criteria voldoen:

  • Zij moeten ten minste 250 voltijdse personeelsleden in dienst hebben;
  • Hebben een omzet van CHF 40 miljoen;
  • Hebben een balanstotaal van CHF 20 miljoen.

Wanneer de aandeelhouders van een vennootschap 10% van het kapitaal vertegenwoordigen, wordt het wettelijk verplicht over te gaan tot een gewone accountantscontrole: dit is de opting-up.

Het is aan de algemene vergadering van de vennootschap om bij stemming te beslissen of al dan niet een gewone controle wordt verricht. Een volledig verslag over de uitgevoerde gewone audit moet derhalve aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd. Een ander verslag, ditmaal een beknopt verslag, is eveneens vereist en moet aan de Algemene Vergadering worden toegezonden.

Beperkte controle

In tegenstelling tot de gewone audit is de beperkte audit bedoeld voor kleine en middelgrote ondernemingen. Het betreft ondernemingen die aan de volgende criteria voldoen

  • Een aantal voltijdse werknemers variërend van 10 tot 249;
  • Een omzet van minder dan CHF 40 miljoen;
  • Een balans van minder dan CHF 20 miljoen.

De beperkte controle is beperkt tot de verificatie van slechts bepaalde analytische aspecten. Afhankelijk van het doel van de controle kunnen verdere handelingen nodig zijn. Hier is alleen een kort verslag aan de Algemene Vergadering vereist.

Wettelijk is het toegestaan dat ondernemingen die aan de bovengenoemde criteria voldoen, geen beperkte audit ondergaan. Indien het aantal werknemers minder dan 10 bedraagt, kan de onderneming bovendien afzien van de eis. Dit is ook het geval als alle aandeelhouders van de vennootschap ermee instemmen: dit wordt opting out genoemd.

Dergelijke ondernemingen mogen zich echter vrijelijk onderwerpen aan de gewone controle in plaats van aan de beperkte controle (opting - up). Er zijn ook gevallen van opting-in waarin bedrijven niet in een van deze twee categorieën passen. Zij kunnen zich vrijwillig aan een fiduciaire audit onderwerpen als zij dat wensen. 

 

Terug naar artikelen