Terug naar artikelen

De ROI van een CMMS 

De ROI van een CMMS 

Zondag 05 december 2021

Aangezien onderhoud steeds meer wordt gezien als een op zichzelf staande onderneming, richten managers zich op het rendement van CMMS-software. Voor het schatten van de waarde van CMMS-software is een geschikte methode nodig om de benodigde financiële informatie te verzamelen. De ROI (Return of Investment) van een project is een essentieel criterium in een bedrijfsbeslissingsproces. In dit artikel bestuderen we de ROI van een CMMS-project.

INLEIDING

Een van de KPI's - Key Performance Indicators - die vooral door managementteams wordt gevolgd, is het rendement van het bedrijf. Eenvoudig gezegd meet het rendement op activa de bedrijfswinst gedeeld door de totale waarde van de activa, een berekening die in feite door veel financiers op Wall Street wordt gebruikt bij het onderzoeken van de waarde en de stabiliteit van een onderneming. Hogere rendementscijfers wijzen op meer winstgevende, goed geleide en stabiele bedrijven. Maar aangezien we het hebben over onderhoud en betrouwbaarheid, welke invloed hebben deze op de berekening van het rendement van de activa? Is het beter om de uitgaven te verminderen of de inkomsten te verhogen? Deze twee strategieën zijn de sleutel tot winstgevendheid. Zou de implementatie van een CMMS ons niet in staat stellen op deze twee fronten winst te boeken?

LAGERE KOSTEN

Deze methode is bekend bij de meeste onderhouds- en betrouwbaarheidsafdelingen. De belangrijkste gebieden van kostenbeheersing zijn arbeid, beheer van reserveonderdelen en een goede controle van onderhoudscontracten. Een verwante kostenbeheersing is het energieverbruik van de onderneming. Aangezien besparingen winst worden, is kostenbeheersing een sleutelfactor om de winstgevendheid te verhogen. Het kan echter niet de enige manier zijn.

STIJGENDE OMZET

De inkomsten kunnen worden verhoogd door de capaciteit te verhogen met behoud van de vaste kosten. Aangezien de onderneming reeds in activa heeft geïnvesteerd, zal een verhoging van de beschikbaarheid en de efficiëntie van deze activa bij een beheersing van de vaste kosten de rentabiliteit rechtstreeks verhogen. Deze route heeft een zeer positief effect op de verhoging van het rendement van de activa. Dit geldt met name op markten waar de vraag groot is en alle geproduceerde producten kunnen worden verkocht. Het heeft ook een impact op markten waar de vraag beperkt is. In dit geval zullen een grotere efficiëntie en doeltreffendheid de vaste kosten verlagen.

Als een organisatie op onderhoud is gericht, kan zij nog steeds bijdragen tot de winstgevendheid door de uitgaven te beheersen. Het effect kan echter groter zijn als de organisatie zich concentreert op de uptime van de apparatuur. In feite kan de bijdrage aan de winstgevendheid worden verviervoudigd als een organisatie zich concentreert op de beschikbaarheid of uptime van apparatuur in plaats van op de beheersing van de onderhoudskosten.

Een onderhoudsafdeling kan een aanzienlijke financiële impact hebben op de rentabiliteit van een onderneming. Als een organisatie de juiste focus hanteert, kunnen onderhoud en betrouwbaarheid een bedrijfsmiddel worden, door het toegenomen concurrentievermogen dat het mogelijk maakt.

Samenvattend kan worden gesteld dat door zich te concentreren op onderhoudscontroles en uitgaven voor onderhoud en betrouwbaarheid, verspilling wordt geëlimineerd, hetgeen de premisse is van een slanke bedrijfsvoering. De volgende stap in de evolutie is zich te richten op de uptime of beschikbaarheid van apparatuur. Dit verhoogt de capaciteit van het bedrijf. Daardoor kan de onderneming meer doen met dezelfde middelen of hetzelfde met minder middelen. Door de nadruk te leggen op EAM, of op het verhogen van de efficiëntie van de apparatuur, worden de capaciteit en de financiën gemaximaliseerd. Inzicht hierin is belangrijk voor bedrijven die in de komende decennia concurrerend willen blijven.

Sommige bedrijven beginnen dit duidelijk te begrijpen, zoals blijkt uit enkele van de nieuwste KPI's voor onderhoud die zij gebruiken. Zij meten bijvoorbeeld de onderhoudskosten (MC) als een percentage van de geschatte vervangingswaarde (ERV). De onderhoudskosten ten opzichte van de geraamde vervangingswaarde worden berekend door de totale onderhoudskosten te delen door de totale waarde van de activa. Dit percentage wordt vervolgens gebruikt om na te gaan of de uitgaven voor onderhoud en betrouwbaarheid voldoende hoog zijn.

BEGRIP VAN ONDERHOUD EN GMAO

Onderhoud en betrouwbaarheid zijn belangrijke thema's voor bedrijven waarmee veel managers nog niet volledig rekening hebben gehouden. Om het nog erger te maken, ze denken dat ze de onderhoudsfunctie begrijpen... Dit gebrek aan inzicht blijkt uit het grote aantal en de verscheidenheid van de methoden die momenteel worden gebruikt om het onderhoud in de bedrijven te organiseren en uit te voeren. De meeste bedrijfs- en fabrieksmanagers hebben zich geconcentreerd op het beheer van de operaties of de fabricage, terwijl het beheer van meer technische disciplines zoals onderhoud werd verwaarloosd of op de lange baan geschoven. Onderhoud, bijvoorbeeld, wordt gezien als een noodzakelijk kwaad, zoals een verzekeringspolis, waarbij het geld dat ermee gemoeid is in hun ogen slechts een uitgave is.

Toen bedrijven de onderhoudsfunctie nader bekeken, ontdekten zij dat onderhoud tussen 15 en 40% van de totale kosten van het product vertegenwoordigt. Daaruit leidden zij af dat de besparingen op het onderhoud een belangrijke hefboom waren om de productiekosten te verlagen. Als we uitgaan van de typische winstmarges van productiebedrijven, kunnen we concluderen dat één euro bespaard op onderhoudskosten evenveel bijdraagt aan de winst van het bedrijf als 3 euro aan nieuwe verkoop. Als we de schaal veranderen, draagt in grote ondernemingen een verlaging van de onderhoudskosten met 1 miljoen euro evenveel bij tot de winst als een verhoging van de verkoop met 3 miljoen euro. Op de concurrerende markten waarmee alle bedrijven te maken hebben, is het veel gemakkelijker het onderhoud te verbeteren en de onnodige onderhoudsuitgaven met 1 miljoen euro te verminderen dan 3 miljoen euro aan nieuwe verkoop te vinden.

De invoering van software zal, door de kostenbesparingen die zij met zich meebrengt, een aanzienlijke troef zijn voor organisaties bij de verhoging van hun productiviteit.

Wij zullen nu richtlijnen presenteren voor het schatten van de mogelijke financiële voordelen die een bedrijf kan behalen door een beter onderhoudsbeleid en betere onderhoudspraktijken te implementeren, te beginnen met de implementatie van een CMMS-systeem.

VERMINDERING VAN ONDERHOUDSKOSTEN

In dit deel wordt ingegaan op de kostenvermindering op vier gebieden die noodzakelijk zijn voor het beheer van het onderhoud van de uitrusting van een organisatie:

 • Vermindering van de arbeidskosten
 • Vermindering van de kosten voor reserveonderdelen
 • Vermindering van de projectkosten
 • Vermindering van downtime en onbeschikbaarheidskosten

Lagere arbeidskosten

De productiviteit van het onderhoud bedraagt in de meeste bedrijven gemiddeld 20-30%. Dit komt neer op ongeveer 2 uur per 8-urige dienst van praktische activiteit. De meeste productiviteitsverliezen kunnen worden toegeschreven aan de volgende redenen

 • Wachten op onderdelen
 • Wachtend op informatie, tekeningen, instructies, enz.
 • Wachten op apparatuur om te stoppen
 • Wachten op de aankomst van huurmateriaal
 • Wachten op andere ambachten om hun deel van het werk af te maken
 • Van het ene noodgeval naar het andere rennen

Hoewel 100% productiviteit een onrealistisch doel is voor elke onderhoudsafdeling, is een meer realistische 80% perfect haalbaar.

De productiviteit van onderhoudstechnici kan worden verbeterd door zich te concentreren op elementaire managementtechnieken, zoals

 • Werkzaamheden vooraf plannen
 • Plannen van opdrachten en coördineren van schema's met productie
 • Planning van onderdelen voor just-in-time vervanging
 • Coördinatie van gereedschap, huurmateriaal, enz.
 • dringende werkzaamheden terug te brengen tot minder dan 15% door perfect op elkaar afgestemde periodieke onderhoudsplannen uit te voeren

Met behulp van IT wordt de planningstijd per taak korter, waardoor meer taken kunnen worden gepland en gecoördineerd. Hierdoor kan rechtstreeks meer tijd worden besteed aan preventieve onderhoudsactiviteiten, waardoor het aantal noodactiviteiten en storingen kan worden verminderd. Het resultaat is een hogere productiviteit door minder uitvaltijd.

Organisaties die met succes een CMMS-oplossing implementeren, melden een productiviteitsstijging tot 30%!

Lagere kosten voor reserveonderdelen

De kosten van reserveonderdelen houden verband met de frequentie en de omvang van reparaties aan bedrijfsuitrusting. Het aantal onderdelen, alsmede het voorraadbeleid, het aankoopbeleid en de algemene praktijken op het gebied van voorraadbeheer, dragen bij tot de totale kosten van reserveonderdelen. Door het gebrek aan aandacht voor reserveonderdelen in sommige bedrijven kunnen de voorraden 20-30% hoger zijn dan nodig. Dit bedrag verhoogt de voorraadkosten en maakt het beheer van reserveonderdelen onnodig duur. Het onvermogen van de winkels om aan de behoeften van de onderhoudsafdeling te voldoen, leidt tot de oprichting van "piratendepots" of "illegale depots" voor reserveonderdelen voor het geval dat. Aangezien de kosten van reserveonderdelen 50% van de totale onderhoudskosten uitmaken, is er behoefte aan verbetering op dit gebied.

Een goed voorraadbeheer stelt bedrijven in staat de waarde van hun voorraden te verminderen en toch een hoog serviceniveau te handhaven. Op dit gebied melden gebruikers van CMMS-oplossingen een vermindering van de kosten voor opslag en beheer van reserveonderdelen met gemiddeld 20%.

Vermindering van de projectkosten

In veel bedrijven is onderhoud betrokken bij project-, stilleggings- of renovatiewerkzaamheden. Deze activiteiten kunnen, indien zij niet naar behoren worden gecontroleerd, een aanzienlijke invloed hebben op de productiecapaciteit van een onderneming. Dit komt omdat deze activiteiten gewoonlijk worden uitgevoerd met de apparatuur in een uitgeschakelde toestand, wanneer er geen productie is. Daarom kan elke tijd die kan worden geëlimineerd uit het project, het stilleggen of het opknappen, worden teruggezet in productietijd. In de raffinage- of elektriciteitsopwekkingssector, bijvoorbeeld, zijn de kosten van een langdurige stillegging onbetaalbaar.

Een betere planning en coördinatie kan worden bereikt met een CMMS/EAM-systeem. Deze inspanningen zullen de downtime vaak verminderen, zelfs als de onderneming momenteel een projectbeheersysteem gebruikt. Gebruikers van CMMS/EAM-systemen hebben gemeld dat de uitvaltijd gemiddeld met 5% is gedaald.

Minder downtime en onbeschikbaarheidskosten

Deze kosten vormen de werkelijke besparingen voor een bedrijf dat zijn onderhoudsbeleid en -praktijken wil verbeteren. De kosten van stilstand van apparatuur kunnen oplopen van enkele duizenden euro's per uur tot honderdduizenden euro's per uur. Voor een bedrijf met verschillende productielijnen in zijn fabriek bijvoorbeeld kan de uitvaltijd voor elk van die lijnen gedurende 24 uur 1 miljoen euro waard zijn.

In sommige bedrijven kan de uitvaltijd oplopen tot 30% of meer. Stilstandtijd leidt tot gemiste verkoopkansen en onnodige kosten voor kapitaalgoederen. Het plaatst de onderneming meestal in een zwakke concurrentiepositie. Door het bedrijf te wijden aan een goed onderhoudsbeleid en goede onderhoudspraktijken en door het CMMS/EAM-systeem te gebruiken als een hulpmiddel voor het traceren, kan de uitvaltijd van apparatuur drastisch worden verminderd. Gebruikers van CMMS/EAM-systemen hebben de stilstandverliezen van apparatuur met gemiddeld 20% kunnen terugdringen.

CONCLUSIE

Er is een duidelijk verband tussen onderhoud en winstgevendheid van de onderneming. Zo zal de invoering van een efficiënt, mobiel, webgebaseerd CMMS, dat door alle leden van uw onderhoudsteam snel wordt aanvaard wegens het gebruiksgemak en de intuïtiviteit ervan, zeer snel de uitgaven voor onderhoud kunnen doen dalen, terwijl de kwaliteit van de aan de productie aangeboden dienst in termen van reactiesnelheid en beschikbaarheid van technische middelen wordt verbeterd. De sleutel daartoe is een verhoging van de winstgevendheid van de organisatie.

Terug naar artikelen