Terug naar artikelen

Regelgevende controles en audits in Europa - Aflevering 1: België

Regelgevende controles en audits in Europa - Aflevering 1: België

Woensdag 08 april 2020

Controles, audits, wettelijke inspecties van technische installaties in gebouwen... soms is het moeilijk de weg te vinden. De vastgoedbeheerder moet er echter voor zorgen dat ze goed worden uitgevoerd door een organisatie met de nodige vergunningen en dat ze met regelmatige tussenpozen worden uitgevoerd.

> CMMS en wettelijke controles in Europa

Welke wet is van toepassing op elke technische installatie? Welke controle-instantie is bevoegd? Hoe vaak worden er inspecties uitgevoerd? Hoe zal CMMS de naleving van de regelgeving bevorderen? 

Onze Europese tournee door het vastgoedreglement begint in zijn hart, België. We zullen ons richten op de technische installaties die essentieel zijn voor het functioneren van een gebouw:

1.   Liften en goederenliften

2.   Verwarming

3.   Brandbestrijdingssystemen

4.   Elektrische installaties

5.   Beveiligingsinstallaties en alarmen

De Belgische wet definieert arbeidsmiddelen als alle machines, apparaten, gereedschappen en installaties die op de plaats en tijdens het werk worden gebruikt. Het gebruik ervan omvat ingebruikname of buitengebruikstelling, transport, reparatie, transformatie, onderhoud en service, inclusief reiniging. Deze activiteiten worden geregeld door de wet als bedoeld in boek IV van de Code of Wellbeing at Work. 

Om incidenten te voorkomen en om eventuele gevolgen voor de veiligheid en productiviteit van de werknemers te vermijden, zijn deze installaties onderworpen aan periodieke technische inspectievoorschriften, die vervolgens leiden tot regelmatig onderhoud. De grote diversiteit van de apparaten impliceert echter ook een variabiliteit in de regelgeving met betrekking tot de aard en de periodiciteit van de inspecties, die specifiek zijn voor elk apparaat. Dit is moeilijk te begrijpen, vooral omdat de regelgeving in onze drie regio's enigszins kan verschillen.

Als hij is uitgerust met een CMMS-oplossing kan de facilitair manager al zijn verplichtingen met betrekking tot zijn geïnstalleerde apparatuur raadplegen en op elk moment in een oogwenk controleren of deze correct worden nageleefd en, indien nodig, eventuele waarschuwingen of vertragingen snel verwijderen.

Lijst van voorgeschreven controles per uitrusting

De controle van een apparaat is het geheel van controles die moeten worden uitgevoerd op alle samenstellende delen die kunnen verslijten, verslechteren of hun gedrag in de loop van de tijd kunnen zien verschuiven. In de overgrote meerderheid van de gevallen moet deze inspectie worden uitgevoerd door een erkende organisatie, die deskundig is op haar gebied en onafhankelijk is van het onderhoudsbedrijf waaraan het onderhoud en de reparatie van de technische activa is toevertrouwd. 

In dit document geven wij u een lijst van de belangrijkste installaties die een periodieke inspectie moeten ondergaan, uitgevoerd door de installatiebeheerder of de gemachtigde. Van elke uitgevoerde inspectie moet een rapport worden opgesteld en in het veiligheidsregister worden opgenomen, waarin de data van de inspectie en de gedane bevindingen worden vermeld. Het register moet permanent toegankelijk zijn voor de burgemeester en de bevoegde autoriteiten. 

1. Liften en takels

Het Koninklijk Besluit van maart 2003 betreffende de veiligheid van liften vereist dat een technische controle wordt uitgevoerd door een externe dienst voor technische inspecties op het werk (SECT). Het wordt om de 6 maanden uitgevoerd als het onderhoudsbedrijf ISO 9001 gecertificeerd is, anders om de 3 maanden. Ook wordt er om de 10 jaar een risicoanalyse uitgevoerd.

Hefwerktuigen, kranen, takels en andere liften worden elk kwartaal gekeurd volgens de artikelen 280-281 van het Algemeen Reglement voor de Bescherming van het Werk (RGPT). 

Wanneer deze apparaten zelden worden gebruikt en uitsluitend bestemd zijn voor het vervoer van goederen, vermindert de verantwoordelijke SECT de frequentie van de controles door zich aan te passen aan de snelheid waarmee de apparatuur wordt gebruikt. Het interval tussen twee bezoeken mag echter niet meer dan 12 maanden bedragen. 

2. Verwarmingsinstallaties  

In Vlaanderen:

Het decreet van de Vlaamse regering van december 2006 vereist een periodieke controle:

 • Eenmaal per jaar voor installaties voor vloeibare brandstoffen 
 • Om de twee jaar voor gasketels. 
 • Een externe audit moet ook om de 5 jaar worden uitgevoerd als het vermogen van de installatie minder dan of gelijk is aan 100 kW en om de 4 jaar als het vermogen groter is dan 100kW.
 
Brandstoftanks van minder dan 6000 liter :
 • Slechts één keer tijdens de ingebruikname voor luchttanks. Artikel 6.5.5.4 van Vlarem vereist echter dat de exploitant ervoor zorgt dat de installatie in goede staat verkeert en dat elke verontreiniging van het milieu wordt voorkomen. 
 • Elke 5 jaar voor ondergrondse tanks. Tanks met een capaciteit van minder dan 5.000 liter die niet zijn uitgerust met een permanent lekdetectiesysteem worden jaarlijks gecontroleerd. 
 
Brandstoftanks van meer dan 6000 liter : 
 • Voor luchttanks moet om de 3 jaar een visuele inspectie worden uitgevoerd. 
 • Elk jaar voor tanks geïnstalleerd in een preventiezone voor stalen en versterkte thermohardende kunststof tanks. Om de 2 jaar voor tanks die zich buiten de preventiezone bevinden.

 

In Wallonië:

Het besluit van de Waalse regering van januari 2009 voorziet op zijn beurt in de volgende periodieke controleverplichtingen: 

 • Eenmaal per jaar voor installaties voor vloeibare brandstoffen 
 • Twee keer per jaar voor gasketels als het vermogen > 100kW is en drie keer per jaar als ≤ 100 kW. Een grondige diagnose is vereist als de ketel meer dan twee jaar oud is, maar ook twee jaar na eventuele aanpassingen.
 
Brandstoftanks: 
In het Waalse Gewest is de inspectie van stookolietanks alleen verplicht voor de meer dan 3.000 liter. De periodiciteit varieert afhankelijk van het type tank: 
 • Luchtfoto: visuele inspectie om de 10 jaar
 • Luchtkanalen maar niet toegankelijk en ondergrondse leidingen: om de 10 jaar
 • Begraven enkelwandig en in de leeftijd van 10 tot 20 jaar: om de 10 jaar.
 • Begraven enkelwandig en 21 tot 30 jaar oud: om de 5 jaar. 
 • Begraven enkele muur ouder dan 30 jaar: om de 3 jaar
 • Begraven dubbele wand: Om de 10 jaar

Voor ondergrondse tanks moet uiterlijk 10 jaar na de exploitatievergunning een ultrasone lektest worden uitgevoerd. 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Het Regeringsdecreet van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van juni 2010 bepaalt de volgende controlefrequenties:

 • Eenmaal per jaar voor installaties voor vloeibare brandstoffen 
 • Om de 2 jaar voor gasketels 
 • Voor apparaten van 15 jaar of ouder is één diepgaande diagnose nodig.
 
Brandstoftanks: 
 • Vliegtuigen die niet zijn uitgerust met een dubbele wand: elk jaar
 • Vliegtuigen uitgerust met een dubbele wand: om de 5 jaar
 • Ondergronds niet uitgerust en meer dan 10.000 liter: Elk jaar 
 • Ondergronds ongemeubileerd en minder dan 10.000 liter: Elk jaar 
 • Ingelegd en boven 10.000 liter: elke 3 jaar
 • Ondergronds niet uitgerust en minder dan 10.000 liter: Elke 3 jaar

In Vlaanderen, Wallonië of het Brusselse Gewest moeten deze controles worden uitgevoerd door een gecertificeerde technicus. In het geval van stookolietanks resulteren ze in het aanmaken van een certificaat dat aan de eigenaar moet worden overhandigd en het plaatsen van een gekleurde plaquette op de tank.

3. Brandbestrijdingsapparaten

Brandblussers moeten jaarlijks worden gecontroleerd door de onderhoudsmonteur. 

Voor andere first response-apparatuur moeten de maandelijkse visuele controles van de rollen intern door de First Response Crews (FRC) worden uitgevoerd. De regionale brandweer voert echter om de 3 jaar een controle uit van de axiale voedingshaspels, brandkranen en hydranten op het terrein. Deze controle wordt jaarlijks uitgevoerd als de installatie door een booster wordt gevoed. 

Ook vindt er één keer per jaar een inspectie van de installaties plaats door een gespecialiseerd bedrijf waar de afsluiters en afdichtingen in hun geheel worden onderzocht. 

Zoals u misschien al geraden heeft, zijn deze voorschriften gedicteerd door de RGPT.

4. Elektrische installaties

Volgens het Koninklijk Besluit van 28 april 2017 tot vaststelling van boek III van de code van het welzijn op het werk zijn de verantwoordelijken voor de elektrische installaties op de arbeidsplaats verplicht:

 • Beschikken over een nalevingsrapport van een erkende instantie
 • Een risicoanalyse en -beoordeling uitvoeren 
 • Voorzien in de nodige preventieve maatregelen 
 • Voorzien in periodieke inspecties 

In alle hoogspanningsinstallaties worden in een toegankelijk register de eerder uitgevoerde controles vermeld. Ze worden één keer per jaar uitgevoerd door een SECT, art. 262 van het RGPT. Ook moet er volgens artikel 265 van het RGPT een maandelijks toezichtsbezoek plaatsvinden.

Artikel 267 van de algemene verordening inzake elektrische installaties (RGIE) bepaalt dat een personeelslid een driemaandelijks controlebezoek kan afleggen, op voorwaarde dat hij of zij toestemming heeft om hoogspanningsinstallaties te betreden door een BA4/BA5-opleiding te volgen. 

Laagspanningsinstallaties: Om de 5 jaar voert een SECT een wettelijke inspectie uit van de gehele elektrische installatie, inclusief de verwarmingsinstallatie.

Huishoudelijke laagspanningsinstallaties: Het RGIE verwacht dat huishoudelijke installaties elke 25 jaar worden gekeurd en ook wanneer een huis wordt verkocht.

5. Beveiligingsinstallatie en alarmen

Controle van een anti-inbraakalarmsysteem: jaarlijkse controle door een bedrijf dat gespecialiseerd is in deze activiteitensector. De inspectie heeft betrekking op de verificatie van controlesystemen, batterijlader-batterijsystemen en waarschuwingsmiddelen. 

Inspectie van branddetectoren: één keer per jaar moet de inspectie door een gespecialiseerde instantie plaatsvinden volgens NBN S21-100 met het testen van detectoren, drukknoppen en waarschuwingen, evenals een herziening van het bedrijfsstroomschema. 

Een CMMS om de controles perfect te respecteren

Zo wordt de eigenaar of beheerder die verantwoordelijk is voor de technische installaties van een gebouw geconfronteerd met een breed scala aan voorschriften. De nieuwste generatie Computer-Aided Maintenance Management Solutions (CMMS) zal de verantwoordelijkheid van de manager met betrekking tot de naleving van deze wettelijke verplichtingen aanzienlijk verlichten. Anders bestaat het risico dat de onderneming aanzienlijke financiële sancties krijgt opgelegd of zelfs civiel- en strafrechtelijk aansprakelijk wordt gesteld.

De verschillende apparaten en de verplichte controles die daarmee gepaard gaan, vormen een aanzienlijke hoeveelheid informatie die gemakkelijk te beheren moet zijn. Zonder de bijdrage van gespecialiseerde tools zoals CMMS, die dit zullen registreren, centraliseren en delen, zal de facilitaire manager zich snel overweldigd en overweldigd voelen, waardoor zijn bedrijf, zijn gebruikers en zichzelf in gevaar komen. 

Een CMMS-oplossing biedt een overzicht van het machinepark, een geschiedenis van gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan, het volgen van het onderhoud en de controleschema's: 

 • Inventarisatie van de uitrusting voor een perfecte kennis van het park
 • Actuele kalender van onderhoudsacties voor goed onderhoud
 • Bijgewerkt schema voor nalevingscontroles
 • Het verzamelen en delen van deze informatie in real time
 • Eenvoudigere communicatie met accountantskantoren
 • Vergemakkelijkt de communicatie met alle belanghebbenden
 • Schrijven van analytische rapporten die toegankelijk zijn voor alle belanghebbenden

CMMS kan ook gebruikt worden voor het digitaliseren van allerlei vormen van regelgeving: onderhoudscertificaat voor de ketel, controle op tanklekkage, conformiteit van de lift, audit van de elektrische installatie, enz.

Deze essentiële functionaliteit maakt het mogelijk om het formulier onderweg in te vullen, direct vanuit het veld. Eenmaal voltooid is het document, dat bij de apparatuur is gevoegd, via de applicatie direct toegankelijk voor alle betrokken en geautoriseerde partijen. Het kan ook per e-mail worden verstuurd. Er hoeft geen informatie opnieuw te worden ingevoerd. Geen risico op verlies of wijziging van het document. Het is niet nodig om een papieren document te scannen voor archivering.

De essentiële voordelen van een state-of-the-art CMMS zijn onder andere het maken van terugkerende controleschema's, het direct vastleggen van uitgevoerde acties, real-time monitoring en het delen van auditrapporten.

Zowel op het gebied van de regelgeving als op het gebied van het onderhoud wordt CMMS essentieel.

 

Het is overigens onze ambitie om een ongeëvenaarde gebruikerservaring te bieden. Bekijk het meteen: probeer CMMS gratis. Binnen 2 minuten, de tijd die nodig is om je account aan te maken, ontdek je wat het nieuwste is in deze categorie van software.

U kunt ook profiteren van een demonstratie onder leiding van een van onze consultants: boek een videoconferentie

Goede ontdekking en tot ziens!

 

📰 U zult ook geïnteresseerd zijn in het lezen van :

 

 

 

 

Terug naar artikelen